0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.cavashill.es, del que és titular CAVAS J HILL SL (d’ara endavant, CAVAS HILL).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

 

 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

CAVAS HILL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: CAVAS J HILL SL.
 • El seu nom comercial és: CAVAS HILL.
 • El seu CIF és: B65725517.
 • El seu domicili social està a: C/ Bonavista, 2 – 08734 Moja-Olèrdola – Barcelona.
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tomo 43013 Folio 102 Hoja B-417866 Inscripció 1ª.
 • Altres registres sanitaris on aparegui la entitat:
  • Registre Sanitari RSIPAC 30.00409/B.
  • Registre Sanitari RSIPAC 40.07757/CAT.

 

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 938900588.

E-mail: cavashill@cavashill.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAVAS HILL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

 1. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

CAVAS HILL es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, CAVAS HILL podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix CAVAS HILL es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels serveis només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de CAVAS HILL a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals l’identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als serveis.

Una vegada dins de www.cavashill.es, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.cavashill.es.

 

 

 1. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS
  • PRODUCTES

CAVAS HILL pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.cavashill.es. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se li informarà al client via email el més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, CAVAS HILL podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-ho o rebutjar-ho exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà mitjançant transferència bancària segons dades facilitades pel client.

Si CAVAS HILL es retardés injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

 

 1. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.cavashill.es, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més caldrà que el client es registri a www.cavashill.es a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a CAVAS HILL la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de CAVAS HILL.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 • Seleccionar producte/es.
 • Afegir a la cistella de la compra.
 • Registre usuari (en cas de no estar registrat).
 • Escollir forma de pagament.
 • Omplir dades enviament.
 • Confirmació de la comanda.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per CAVAS HILL per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà via e-mail. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment per rebre la factura en paper. Aquesta factura serà enviada per correu postal.

OBSERVACIONS

En cas de petició expressa del client.

 

 

 1. DURACIÓ, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURACIÓ

Durant lliurament comanda.

RENOVACIÓ

No hi ha renovació.

 

 

 1. ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Península espanyola, resta zones consultar.

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

 1. Transport:

El termini màxim d’entrega és de 5 dies.

En cas d’incidència es comunicaria via electrònica al client.

 

 

 1. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a www.cavashill.es vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.cavashill.es.

 • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA segons la legislació vigent en el moment de la compra.
 • Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament es calcularan en el procés de compra

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

 

 1. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 1. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat.

 1. Por Transferencia bancaria

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: Entitat: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Número de compte: ES09 0182 5424 5002 0850 7522. Havent d’indicar al moment de realitzar la transferència el nom del client i nombre de comanda.

 

 

 

 

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

 • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
 • Subministrament de begudes alcohòliques el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar a CAVAS HILL sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, CAVAS HILL procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, mitjançant transferència bancària segons dades facilitades pel client. (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-ho a l’adreça de correu electrònic de CAVAS HILL.

CAVAS HILL comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.

OBSERVACIONS

Els productes han de retornar-se degudament precintats i protegits per evitar la seva deterioració pel transport.

 1. GARANTIA

Els productes adquirits a través de www.cavashill.es gaudeixen d’un període de garantia d’1 mes des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període.

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes o els defectes derivats de tota causa exterior.

Per conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

 • Amb el servei d’Atenció al client de CAVAS HILL al número de telèfon 938900588.

Habitualment els serveis tècnics exigiran que els faciliti les següents dades:

 • Número de factura.
 • Identificació del model concret.
 • Número de lot.

OBSERVACIONS

Contactar amb el departament d’Atenció al client per a qualsevol reclamació sobre producte.

 

 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons l’establert en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent ambdues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat per a la qual estiguessin destinats.

Si un cop feta la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 

 

 

 1. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant CAVAS HILL el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client, bé al número de telèfon 938900588, bé a través de l’adreça de correu electrònic cavashill@cavashill.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.

 

 

 

FORMULARI DE RECLAMACIONS

 

A l’atenció de:

 

Entitat: CAVAS J HILL SL

Direcció postal: C/ Bonavista, 2 – 08734 Moja-Olèrdola – Barcelona.

Telèfon: 938900588

E-mail: cavashill@cavashill.com

 

PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________

 

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ:

 

 

Número de comanda:
Data de comanda: Recepció de la comanda:

 

DADES DEL RECLAMANT

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

E-mail:

 

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Firma:

 

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: CAVAS J HILL SL; Finalitat: Enviament de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim del Responsable; Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció postal del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat; Informació addicional: Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades a la següent url https://cavashill.es/avis-legal/

 

 

 

 

 

 

FORMULARI DE DESISTIMENT

 

A l’atenció de:

 

CAVAS J HILL SL

C/ Bonavista, 2 – 08734 Moja-Olèrdola – Barcelona.

Telèfon: 938900588

E-mail: cavashill@cavashill.com

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda realitzat amb vostès en relació als següents productes i/o serveis:

 

PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________
Número de comanda:
Data de comanda: Recepció de la comanda:

 

DADES DEL CONSUMIDOR

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

E-mail:

 

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Firma:

 

 

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: CAVAS J HILL SL; Finalitat: Enviament de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim del Responsable; Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció postal del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat; Informació addicional: Pot consultar la informació extesa sobre Protecció de Dades a la següent url https://cavashill.es/avis-legal/